Privatumo politika

MB „Zenonas Pijarauskas“ (toliau – Bendrija) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl rūpinasi, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai ir saugiai. Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui interneto svetainėje www.zenpr.lt (toliau – svetainė, interneto svetainė) ir susijusiam asmens duomenų tvarkymui, bei paaiškina, kaip ir kodėl Bendrija tvarko asmens duomenis.

PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas- – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

Duomenų valdytojas – MB „Zenonas Pijarauskas“, juridinio asmens kodas 304485582, buveinės adresas Vilkpėdės g. 9-115, 03157 Vilnius, el. pašto adresas ramu@zenpr.lt.

Paslaugos – Bendrijos interneto svetainėje teikiamos elektroninės informacijos surinkimo ir perdavimo paslaugos, kaip jos apibrėžtos Naudojimosi taisyklėse.

KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS

Bendrija asmens duomenis renka ir toliau tvarko laikydamasi Reglamento ir kitų asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, kitų teisės aktų reikalavimų ir tik tada, kai tai yra būtina jos nustatytiems konkretiems tikslams.

Asmens duomenis tvarkome tik tiems tikslams dėl kurių jie buvo surinkti ir tik tiek, kiek jų reikia konkrečiu atveju.

Tvarkome tokius asmens duomenis, kokius Jūs mums pateikėte arba kuriuos mes gavome iš viešų šaltinių. Jeigu teikiant asmens duomenis suklydote ar dėl kitų priežasčių Bendrijoje tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs, mes dėsime visas pastangas, kad asmens duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, o jei tai bus neįmanoma, netikslius duomenis sunaikinsime.

Informaciją apie Jus saugome tik tol, kol ji yra Bendrijai būtina arba tiek, kiek ją saugoti mus įpareigoja teisės aktai.

Mums svarbus Jūsų pasitikėjimas, todėl užtikriname mums patikėtų asmens duomenų saugumą, jų neatskleidžiame asmenims, kurie neturi teisės tokią informaciją gauti.

KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME

Bendrija, kaip duomenų valdytojas, tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 1. Tam, kad Bendrija galėtų suteikti Paslaugas, Bendrija renka ir toliau tvarko:
  1. registruotų vartotojų asmens duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, slaptažodį, suteiktą registracijos kodą, IP adresą, kitą informaciją apie naudojimąsi paskyra;
  2. Paslaugas be registracijos užsisakiusių asmenų asmens duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, jei reikia sąskaitos - įmonės duomenis (pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą), pranešimo tipą, antraštę, pranešimo tekstą, žiniasklaidos kanalų, kuriems siunčiamas pranešimas, rūšį, informaciją apie tai, kokių rubrikų žurnalistams siunčiama informacija, kitą informaciją apie naudojimąsi paslaugomis;
  3. žiniasklaidos priemonių atstovų asmens duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį (jei yra), atstovaujamos žiniasklaidos priemonės pavadinimą, rubriką, kuriai priskirtas žurnalistas, informaciją apie jiems išsiųstus pranešimus.
 2. Buhalterinės apskaitos tikslu Bendrija tvarko Paslaugas užsisakiusių asmenų asmens duomenis – vardą, pavardę, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimą, adresą, pareigas, duomenis susijusius su paslaugos užsakymu ir apmokėjimu, kitus duomenis, kuriuos tvarkyti Bendriją įpareigoja teisės aktai.
 3. Tam, kad Bendrija galėtų pateikti atsakymus į užduotus klausimus, Bendrija tvarko klausimus pateikusių asmenų asmens duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, paklausimo/atsakymo turinį, kitus duomenis, kuriuos pateikia asmuo, IP adresą, kitus duomenis, susijusius su paklausimu ar atsakymu į jį.
 4. Siekdami užtikrinti, kad galėtumėte patogiai naudotis interneto svetaine ir gauti paslaugas, siekdami pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis, tvarkome interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauname slapukų pagalba. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje ,,Kodėl ir kokius slapukus naudojame”.

IŠ KUR GAUNAME ASMENS DUOMENIS

Paslaugas užsisakiusių asmenų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų, kuriuos mums pateikiate registruodamiesi interneto svetainėje arba užsisakydami mūsų paslaugas be registracijos.

Žiniasklaidos priemonių atstovų asmens duomenis gauname iš viešų šaltinių – žiniasklaidos priemonių interneto svetainių.

Klausimus pateikusių asmenų asmens duomenis gauname iš Jūsų tuomet, kai Jūs mums užduodate klausimą per interneto svetainę.

KOKIOMIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO SĄLYGOMIS REMIAMĖS

 1. Paslaugų teikimo tikslu paslaugas užsisakiusių asmenų asmens duomenis tvarkome tam, kad būtų sudaryta ir įvykdyta sutartis;
 2. Paslaugų teikimo tikslu žiniasklaidos priemonių atstovų asmens duomenis tvarkome siekdami teisėto Bendrijos intereso kurti inovatyvias visuomenės poreikius tenkinančias paslaugas viešųjų ryšių srityje. Laikome, kad mūsų interesas yra svarbesnis nei žiniasklaidos priemonių atstovų, nes mūsų tvarkomi asmens duomenys yra gauti iš viešų šaltinių, kuriuose jie buvo paskelbti tikslu susisiekti su žiniasklaidos priemonės atstovu ir pateikti jam informaciją, asmens duomenys susiję išimtinai su šių asmenų darbine veikla, o ne su jų privačiu gyvenimu, žiniasklaidos priemonių atstovai apie tokį jų asmens duomenų tvarkymą buvo informuoti ir jiems buvo ir yra sudarytos sąlygos nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu, bet jie šia teise nepasinaudojo.
 3. Buhalterinės apskaitos tikslu paslaugas užsisakiusių asmenų asmens duomenis tvarkome vykdydami teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus, kurių privalo laikytis Bendrija.
 4. Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis tvarkome remiantis Jūsų sutikimu ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

KAM TEIKIAME ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis vykdydami teisės aktų reikalavimus galime teikti valstybės institucijoms ir įstaigoms.

Prireikus pareikšti arba apginti teisinius reikalavimus, asmens duomenis galime teikti advokatams, kitiems teisinių paslaugų teikėjams, teismams.

Jeigu prireiktų, asmens duomenis galime perduoti bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrijos verslą.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (informacinių sistemų priežiūros, interneto svetainės talpinimo paslaugas, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantiems asmenims, duomenų saugojimo ir archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarko Bendrijos vardu ir pagal Bendrijos nurodymus.

KAIP ASMENS DUOMENIS SAUGOME IR UŽTIKRINAME JŲ SAUGUMĄ

 • Registruotų svetainės vartotojų asmens duomenis Paslaugų teikimo tikslu – tris metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros;
 • Paslaugas be registracijos užsisakiusių asmenų asmens duomenis – tris metus nuo paskutinio paslaugos užsakymo;
 • Žiniasklaidos priemonių atstovų asmens duomenis – kol asmuo užsiima žurnalisto veikla arba kol pareiškia nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • Paslaugas užsisakiusių asmenų asmens duomenis buhalterinės apskaitos tikslu - 10 metų po kalendorinių metų, kuriais vyko ūkinė operacija, pabaigos;
 • Paklausimus pateikusių asmenų - 1 metus arba kol atšaukiamas sutikimas.

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami arba nuasmeninami taip, kad pagal juos nebebūtų galima nustatyti asmens tapatybės.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE

Jūs teisės aktų nustatyta tvarka turite:

 1. teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 3. teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 4. teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 5. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 6. teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis;
 7. teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Be to, tuo atveju, kai mes Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami teisėtų Bendrijos interesų, Jūs turite teisę nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu.

Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Bendriją adresu Vilkpėdės g. 9-115, 03157 Vilnius arba el. paštu ramu@zenpr.lt.

Kaip tai padaryti, galite sužinoti susipažinę su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri yra pateikiama žemiau.

Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, www.ada.lt). Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

Jeigu turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su Bendrija aukščiau nurodytais kontaktais.

KAIP GALITE KREIPTIS DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises dėl šioje Privatumo politikoje nurodyto asmens duomenų tvarkymo, Bendrijai turite pateikti laisvos formos rašytinį prašymą, siųstą iš to elektroninio pašto, iš kurio buvo užsisakytos paslaugos, užduotas klausimas ar kuris yra nurodytas vartotojo paskyroje. Visuomenės informavimo priemonių atstovai turėtų kreiptis iš to elektroninio pašto adreso, kurį mes gavome iš žiniasklaidos priemonės interneto svetainės. Jei kreipsitės iš kito elektroninio pašto adreso arba adresu Vilkpėdės g. 9-115, 03157 Vilnius, atsižvelgdami į konkrečią situaciją mes turėsime teisę paprašyti iš Jūsų papildomos informacijos Jūsų tapatybei patvirtinti.

Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti.

Aukščiau nurodyti reikalavimai Jums būtų netaikomi, jeigu kreipiatės į Bendriją norėdami gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, Jums pateiksime informaciją apie tai, kokių veiksmų ėmėmės gavę Jūsų prašymą. Jeigu Jūsų prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą ir nurodysime to priežastis.

Jeigu nuspręsime Jūsų prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai Jus informuosime. Tokį mūsų sprendimą galėsite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis.

KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai Jūs naršote Svetainėje ir talpinantys informaciją apie Jūsų naršymą Svetainėje.

Jums pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Svetainėje slapukus mes naudojame, siekiant:

 1. užtikrinti svetainės veikimo funkcionalumą ir efektyvumą;
 2. užtikrindami, kad svetaine būtų patogu naudotis;
 3. siekdami padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą.

Svetainėje naudojame techninius slapukus, kurie yra būtini, kad galėtume teikti tam tikras svetainės paslaugas ir Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis.

Svetainėje naudojame statistinius slapukus, kurių pagalba gautą informaciją naudojame tam, kad galėtume patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.

Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklapyje praleistas laikas ir pan.

Daugiau informacijos apie slapukus, kurie naudojami svetainėje, ir tikslus, kuriais jie naudojami, galite rasti žemiau pateiktoje lentelėje:

Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas Slapuko saugojimo terminas
__cfduid Slapukai naudojami siekiant stebėti srautą 1 metai
PHPSESSID Slapukai naudojami užtikrinant, kad tinkama svetainė būtų įkelta pagal naršyklės pateiktą užklausą Naršymo sesijos metu
__ga Slapukai naudojami siekiant atskirti vartotojus 2 metai
__gid Slapukai naudojami siekiant atskirti vartotojus 1 diena
__collect Registruoja svetainės lankytojo įrenginį ir stebi jo elgesį Naršymo sesijos metu

​​Atkreipiame dėmesį, kad svetainėje gali būti trečiųjų šalių slapukai, kurių įrašymo bei vykdomo asmens duomenų tvarkymo Bendrija neužsakė ir negali įtakoti. Informaciją apie trečiųjų šalių naudojamus slapukus galite rasti šių trečiųjų šalių interneto svetainėse paskelbtose privatumo politikose.

Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti. Visose naršyklėse (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Jeigu naudojate kelias naršykles, nustatymo parametrus turite sureguliuoti visose naršyklėse. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Jeigu Jums, susipažinus su šia Privatumo politika, kilo klausimų, ar Jus domina kita informacija apie Bendrijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą, galite kreiptis į mus aukščiau nurodytais kontaktais.